Welcome, Guest: Join Nairaland / LOGIN! / Trending / Recent / New
Stats: 2,713,875 members, 6,412,041 topics. Date: Friday, 30 July 2021 at 06:27 AM

120 Mathematical Terms Translated Into Igbo - Culture - Nairaland

Nairaland Forum / Nairaland / General / Culture / 120 Mathematical Terms Translated Into Igbo (1820 Views)

100 Scientific Terms Translated Into Igbo / 120 Car Parts Translated Into Igbo / 258 Vehicle And Aircraft Types Translated Into Igbo (umu Ugbo gazie) (2) (3) (4)

(1) (Reply) (Go Down)

120 Mathematical Terms Translated Into Igbo by scholti: 10:48pm On Dec 27, 2015
120 Mathematical terms translated into Igbo (and a few definitions)
1 Absolute Value- uru kpamkpam (eteraka etiti ọnụọgụgụ na efu elu akara ọnụọgụgụ.)
2 Addend - nsonye (otu nke ọnụọgụgụ a na-tinye na nsogbu mgbakwunye)
3 Adjacent angles- nsoebe akuku (akuku abuo na-eke oke akuku)
4 Algebraic expression - nkwuputa oguguakara (otu nkwuputa nwere otu maobu purugbanwe karia)
5. Alternate interior angles- Isoro ime akuku
6 Angles - akuku (a kpụrụ mgbe akara abụọ mekọrọ)
7 Angle measure - ituu akuku
8 Area - ogbe
9 Arithmetic mean- ichi-onuogugu agbaetiti
10 Average -agbaetiti
11 bar graph - eseogugu logo
12 Circle graph - eseogugu okiriki
13 Cone - ikoefu
14 Congruent - otunha (enwe otu nhà na ọdịdị)
15 Congruent angles -akuku otunha (akuku abụọ nwere otu nhàra)
16 Consecutive numbers - ọnụọgụgụ sonazu
17 Consecutive integers - ọgụgụdum sonazu
18 Coordinates -nchịkọta
19 Counting -agụta
20 Counting Principle - agụta ekweizizi
21 Counting number-
agụta ọnụọgụgụ
22 Cube - akukuisi
23 Cylinder - okirikiitọ
24 Decimal - nke-iri
25 Decimal places - ebe
nke-iri
26 Degree -ókè
27 Degree measure- ituu ókè
28 Denominator- ọnụọgụgụ
ala/okpuruakara
29 Diameter - ngaime ( ahiri na-ekewa okiriki (circle) na ọkara. Ọ na-aga kpọmkwem site na etiti nke okiriki na-amalite na gwuchaa na nsọtụ nke okiriki.)
30 Difference -ọdi-iche
31 Digit - oguguaka (o so na ìgwè ọgụgụdum sonazu site na 0 rue 9)
32 Dividend - ọgụgụkewara (ọnụọgụgụ a na-ekewa na nsogbu nkewa)
33 Divisibiliy- idinkewa
34 Divisor- nkewaabuọ
35 Equation - nhara (nkwupụta nkaọnụọgụgụ nke na-eji ịrịba-ama hakwa otú na-egosi na nkwupụta nkaọnụọgụgụ abụọ hàra.)
36 Equilateral triangle -=eriri-nha nha-itọ
37 Even number-ọnụọgụgụ ha-otu
38 Exponent-ọnụọgụgụ-elu
39 Factor - nkewahara
40 Fundimental Principal of Counting - Ụkpụrụ nkeisi aguta
41 Graph - eseọgụgụ
42 Heptagon - akukuasaa
43 Hundreds place - ebe nari
44 Hundredths place - ebe nari asaa
45 Hypotenuse - akukulogo
46 Improper fraction - ntaọgụgụ adighiezi
47 Inequality - ahaghiotu
48 Integer- ọgụgụdum
49 Irrational Number - ọnụọgụgụ agbaghiuche
50 Isosceles triangle - ntuatọ nhara
51 Line - akara (ogologo akara na-aga ruo ebighịebi na ntụziaka abuọ)
52 Lowest Common Denominator - okpurueriri
kasi-ala ọha
53 Mean- ètitiọgugu ( nkezi, nchikota nke otu ìgwè (set) ọnụọgụgụ kewara site na ọnụọgụgụ nke umu ọnụ ọgụgụ na ìgwè.)
54 Median - uru-etiti ( (O bu) uru nke etiti ìgwè ọnụọgụgụ mgbe ha na-haziri malite kasị ala ruo kasị elu. Ọ bụrụ na ndị ìgwè nwere ihe ọbụna (even) ọnụ ọgụgụ nke umu ọnụ ọgụgụ , uru-etiti bụ nkezi nke abụọ umu ọnụ ọgụgụ nke dịkarịrị nso na n'etiti
55 Mixed number -ọnụọgụgụ gbọkọrọ (Bụ ọnụọgụgụ okpu na-mejupụtara ọnụọgụgụ dum ntaọgụgụ.)
56 Mode - etuuzọ (uru maọbụ ụrụ na-abia ọtụtụ ugboro na ndepụta nke umu ọnụọgụgụ.)
57 Multiple of a number - otutu nke ọnụọgụgụ (ngwaahịa/ọputara nke ọnụ ọgụgụ ahụ na ọzọ ọnụ ọgụgụ
58 natural number - ekerendu ọnụọgụgụ ( ọgụgụdum ziriezi ọ bụla, ọnụọgụgụ agụta)
59 Negative number - ọnụọgụgụ megideọma (ọnụọgụgụ ọbụla pekari efu)
60 Number line- eriri ọnụọgụgụ
61 Numerator - ọnụọgụgụ elu (ọnụ ọgụgụ elu na ntaọgụgụ)
62 Octagon -akukuasatọ (Akukuabuo nwere akuku asato)
63 odd number - ọnụọgụgụ adabaghi (onuogugu dum na-adịghị nkewa site 2)
64 Ones place - ebe ofu (ọnọdụ onuogugu nke mbụ ọbula na-ekpe nke ntụpọ nke-iri)
65 Order of operations- nsoro ọruọru (Nsoro nke ime mfe nsogbu jiri otutu ọruọru)
66 Ordered pair - nsorowo ìgwèabuọ (achịkọta
67 Origin -Mmalite (ntụpọ 0,0 na alamfe (plain) ebe ntu x na ntu y na-ezute)
68 Parallel lines - eriri ologoyiri
69 Parallelogram - ologoyirianọ
70 Pentagon - akukuise
71 Percent - na nari
72 perpendicular lines- ologoiriitoolu ahiri (ahiri na-irutu na-etolite akuku nri.)
73 Pie chart - eseozi okiriki
74 Point (ntụpọ) ( ntu na-anọchite anya ebe kpọmkwem)
75 Positive number - onuogugu ziriezi
76 Prime number - onuogugu izizi
77 Prism - nkpuitọ
78 Probability - puruomeadi (ọnụ ọgụgụ nke omeme nwere ike ime kewara site ngụkọta ọnụọgụgụ nke puru ome)
79 Product - (ọputara/ngwaahia) (Ngwaahịa n'ihi nke nsogbu omeotutu (multiplication) )
80 Proportion - nhara oke
81 Pythagorean Theorem - Nkọwara pythagoras (nchikota nha-anọ nke ogologo nke ụkwụ abụọ nke akukuatọ hàra ogologo nke akukulogo
nha-anọ-wo)
82 Quadrilateral - Ahirianọ
83 Quotient - ọputadum (ọputa ọgụgụdum nke nkewa ogologo)
84 Radius - akaraetiti (okiriki na-amalite na etiti okiriki (circle) na-agwụ na nsọtụ nke okiriki.)
85 range - okeọdi ( idiche etiti umu uru kasị elu na kasị ala na ìgwè ọnụọgụgụ)
86 Ratio - onutunye (ntụnyere nke ọnụọgụgụ abuọ maọbụ nraibu (quantity))
87 Rational number - Real number ziriuche
88 Real number - ọnụọgụgụ ezi (ọnụọgụgụ obula ziriuche maobu ezighiuche)
89 Reciprocal - mmegwara
90 Rectangle - akukuanọ
91 Rectangular box - igbe akukuanọ
92 Reduced fraction -ntaọgụgụ belata (ntaọgụgụ nke ọnụọgụgụ-elu na okpuruakara enweghi nkewahara.)
93 Reflection - nchezi
94 Regular polygon -ńọ́kọ́dum abuọ́dum
95 Repeating decimal- meghari nke-iri
96 Rhombus - anọ́dum
97 Right angle - akuku nri
98 Right triangle - akukuitọ́ nri
99 Sample space- efe ngwaele
100 Scatter plot - aka zizacha
101 Sphere - okirikiri
102 Square - nha-ano
103 Square root - nha-ano mgbọrọgwụ
104 Tangent - nsoaka
105 Tens place - ebe iri
106 Tenths place - ebe iri ikpe
107 Thousands place - ebe puku
108 Thousanths place - ebe puku nri
109 Transformation - ngbanweodidi (Nchikota ọbụla nke nsụgharị na nchezi)
110 Translation - nsughari (usoro ikpu ntupọ maobu ọnụọgụgụ ruo eteraka kpọmkwem ijekapiri)
111 Transversal - jeimeahiri
112 triangle inequality rule- ahiriatọ iwu adighinhara
113 Units place - ebe nkeji
114 Variable - purugbanwe
115 Vertex- nzukoakara
116 Vertical angles - akukunri akuku- (umu akuku na-megide ibe ya nke guzobere mgbe akara abuo zukoro)
117 Volume - nraoke (onuoke (volume) nke efe nraume
118 Whole number- ọnụọgụgụ dum
119 x-axis - x-ntu
itọ na-anọ)
120 x-coordinate - x-nchikota
121 y-axis- ntu-y
122 y-coordiante - y-ọgụgụabuọ- (ọnụọgụgụ nke otuabuo nsorowo)
odumchi, bigfrancis21, Fulaman198, lalasticlala, seun

2 Likes

Re: 120 Mathematical Terms Translated Into Igbo by ChinenyeN(m): 1:47pm On Mar 17, 2016
Scolti, olia? What's the latest development on your project, if you don't mind sharing?

1 Like

Re: 120 Mathematical Terms Translated Into Igbo by scholti: 6:38pm On Dec 28, 2018
It has been a while. I was engaged in other activities, so was absent for a while, but I am now considerably freer. My mind is still very much in this activity. Nothing in the intervening period has convinced me otherwise, of the need to jolt the Igbo language from its complacency. I have more ideas and I am sure, so do you and others so invested. I will create a facebook page or Whatsapp group early next year where we (those of us so interested) can come together, synergistically , as I would like this to be done 'ime ulo' or we use only Igbo here.

1 Like

Re: 120 Mathematical Terms Translated Into Igbo by scholti: 6:39pm On Dec 28, 2018
ChinenyeN:
Scolti, olia? What's the latest development on your project, if you don't mind sharing?

It has been a while. I was engaged in other activities, so was absent for a while, but I am now considerably freer. My mind is still very much in this activity. Nothing in the intervening period has convinced me otherwise, of the need to jolt the Igbo language from its complacency. I have more ideas and I am sure, so do you and others so invested. I will create a facebook page or Whatsapp group early next year where we (those of us so interested) can come together, synergistically , as I would like this to be done 'ime ulo' or we use only Igbo here.

2 Likes

Re: 120 Mathematical Terms Translated Into Igbo by ChinenyeN(m): 2:17am On Jan 06, 2019
Scholti,

Ah, no worries. Feel free to inform us once you have set up those groups/platforms for collaboration, I know I am not the only one willing to contribute to such.

1 Like

(1) (Reply)

Tinubu,Ooni Of Ife,Others Attend Olu Of Warri Colourful Coronation(photos) / The Fate Of Twins In Pre-colonial Igbo Nigeria / Enjoy My Awori Historical Praise Poetry

(Go Up)

Sections: politics (1) business autos (1) jobs (1) career education (1) romance computers phones travel sports fashion health
religion celebs tv-movies music-radio literature webmasters programming techmarket

Links: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Nairaland - Copyright © 2005 - 2021 Oluwaseun Osewa. All rights reserved. See How To Advertise. 79
Disclaimer: Every Nairaland member is solely responsible for anything that he/she posts or uploads on Nairaland.